Forum Players Looking for TSSC Teams Nandez hoàn thành vi?c chuy?n sang Cagliari

Author Message Time posted

Ngoai Hang

Rookie

Cagliari ?ã c?ng c? hàng ti?n v? c?a h? h?n n?a b?ng cách ký h?p ??ng v?i m?c tiêu dài h?n Nahitan Nandez t? Boca Juniors theo thông tin t? tructuyenbongda

??i tuy?n Uruguay, Nandez ?ã ??ng ý m?t h?p ??ng n?m n?m t?i Cagliari, ng??i ?ã tr? 18 tri?u euro ???c báo cáo cho m?t c?u th? mà h? hy v?ng s? ký vào tháng 1 n?m ngoái.

C?u th? 23 tu?i này s? h?p tác v?i Radja Nainggolan, ng??i ?ã ???c cho m??n m?t n?m t? Inter trong tu?n này, ? v? trí ti?n v? trung tâm t?i Sardegna Arena.

Trong m?t b?c ?nh cùng v?i Nandez ???c ??ng trên Twitter, ch? t?ch c?a ông Cagliari Tommaso Giulini ?ã vi?t: "Cu?i cùng là m?t Rossoblu" chia s? t?i web xem bóng ?á tr?c tuy?n nhanh nh?t

Nandez ?ã giành ???c các ch?c vô ??ch ? Uruguay và Argentina nh?ng ??ng v? phía thua trong tr?n chung k?t Copa Libertadores 2018, m?c dù ?ã thi?t l?p bàn m? t? s? c?a Dario Benedetto ? tr?n l??t v? t?i Santiago Bernabeu.
08/10/2019 3:37 am